ΕΠΕΙΓΟΝ! Επίδομα τέκνου από τον ΟΓΑ για τους χωρισμένους μπαμπάδες


ΕΠΕΙΓΟΝ! Το επίδομα τέκνου είναι για τους Μπαμπάδες που ΔΕΝ έχουν επιμέλεια αλλά είναι υπόχρεοι σε διατροφή τέκνου! 


ΕΠΕΙΓΟΝ! Επίδομα τέκνου από τον ΟΓΑ για τους χωρισμένους μπαμπάδες


Λήγει στις 31 Ιανουαρίου 2014 η προθεσμία υποβολής του εντύπου Α21 για το επίδομα τέκνου που δίνεται από τον ΟΓΑ και το Υπουργείο οικονομικών. Το ποσό είναι 40 ευρώ / παιδί/ μήνα κλιμακούμενο ανάλογα με το εισόδημα. 
Αφορά όσους είναι γονείς και έχουν τα εισοδηματικά κριτήρια τα οποία φτάνουν μέχρι εισόδημα 45.000 ευρώ /έτος με 3 παιδιά, προσαυξανόμενο κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για τις οικογένειες με τέσσερα τέκνα και κατά τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ για κάθε επί πλέον τέκνο για τις οικογένειες με περισσότερα των τεσσάρων τέκνα.
Δίδεται το 1/3 ή τα 2/3 ή ολόκληρο ανάλογα την κλίμακα που θα ενταχθεί ο αιτών.


ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:


Α) Βεβαίωση Οικογενειακής κατάστασης γονέα με τα τέκνα του, (Δημαρχείο ή ΚΕΠ ) 
Β) Ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεων των τέκνων, (Δημαρχείο ή ΚΕΠ) 
Γ) Τελευταία εν ισχύ Δικαστική απόφαση Διατροφής ή Τραπεζικές καταθέσεις ή αποδείξεις καταβολής διατροφής

Όταν οριστικοποιούμε την αίτηση, καταθετουμε αμέσως μετά τα σχετικά δικαιολογητικά και στον ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗ του ΟΓΑ,στον ΔΗΜΟ της ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ μας μαζί με την ανάλογη Υπεύθυνη Δήλωση 

Η δήλωση αρχικά υποβάλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (taxisnet) : www.gsis.gr Με το user name και password 
Στο μενού Υπηρεσίες προς τους πολίτες, επιλέγουμε το link «Υποβολή Εντύπου Α21».

Δυστυχώς διαπιστώθηκε ότι αποκλείονται οι γονείς που δεν έχουν την επιμέλεια, παρόλο που έχουν από κοινού την Γονική Μέριμνα. 

Επειδή, σύμφωνα με :

Α. Άρθρο 27 της Συνθήκης του ΟΗΕ Για τα Δικαιώματα του Παιδιού (Ν. 2101/1992)

1 Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναγνωρίζουν το δικαίωμα κάθε παιδιού για ένα κατάλληλο επίπεδο ζωής που να επιτρέπει τη σωματική, πνευματική, ψυχική, ηθική και κοινωνική ανάπτυξή του.
2. Στους γονείς ή στα άλλα πρόσωπα που έχουν αναλάβει το παιδί ανήκει κατά κύριο λόγο η ευθύνη της εξασφάλισης μέσα στα όρια των δυνατοτήτων τους και των οικονομικών μέσων τους, των απαραίτητων για την ανάπτυξη του παιδιού συνθηκών ζωής.
3. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη υιοθετούν τα κατάλληλα μέτρα, σύμφωνα με τις εθνικές τους συνθήκες και στο μέτρο των δυνατοτήτων τους, για να βοηθήσουν τους γονείς και τα άλλα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για το παιδί, να εφαρμόσουν το δικαίωμα αυτό και προσφέρουν, σε περίπτωση ανάγκης, υλική βοήθεια και προγράμματα υποστήριξης, κυρίως σε σχέση με τη διατροφή, το ρουχισμό και την κατοικία.
4. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη παίρνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσουν την είσπραξη της διατροφής του παιδιού από τους γονείς του ή από τα άλλα πρόσωπα που έχουν την οικονομική ευθύνη γι' αυτό, είτε εντός της επικράτειας είτε στο εξωτερικό. Ειδικά στην περίπτωση που το πρόσωπο το οποίο έχει την οικονομική ευθύνη για το παιδί ζει σε ένα Κράτος διαφορετικό από εκείνο του παιδιού, τα Συμβαλλόμενα Κράτη ευνοούν την προσχώρηση σε διεθνείς συμφωνίες ή τη σύναψη τέτοιων συμφωνιών, καθώς και την υιοθέτηση κάθε άλλης κατάλληλης ρύθμισης.


Β. Το αρ. 4 παρ. 2 του Συντάγματος της Ελλάδας ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των δύο φύλων:

«Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις»
Απαγορεύεται, δηλαδή, η δημιουργία άνισων καταστάσεων και η διαφοροποίηση του περιεχομένου των επιμέρους δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των πολιτών, τόσο μεταξύ τους όσο και στη σχέση τους με το Κράτος, με βάση τη διαφορά του φύλου. Το άρθρο αυτό, επίσης, επιβάλλει την παροχή ίσων δυνατοτήτων και στα δύο φύλα για την ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους και την ελεύθερη συμμετοχή τους στην κοινωνική ζωή.

Γ. Το άρθρο 21 του ελληνικού συντάγματος:

«η οικογένεια, η μητρότητα και η παιδική ηλικία τελούν υπό την προστασία του Κράτους»
Προκύπτει αβίαστα η αντισυνταγματικότητα των διατάξεων, με τις οποίες προβλέπεται σήμερα η χορήγηση του επιδόματος τέκνων σε περίπτωση λύσης του γάμου μόνο στο γονέα που ασκεί την επιμέλεια του-των τέκνων, αποκλειομένου του γονέα που καταβάλλει μηνιαία διατροφή τέκνων, δυνάμει δικαστικής απόφασης ή και ιδιωτικού συμφωνητικού.


Είναι αναφαίρετο δικαίωμα να δικαιούται το επίδομα και ο ΓΟΝΕΑΣ που δεν έχει την επιμέλεια, όταν μάλιστα πληρώνει διατροφή και έχει ενεργό συμμετοχή στο μεγάλωμα των παιδιών του. 
Επομένως μπορούν όσοι επιθυμούν να διεκδικήσουν με αίτημα τους το επίδομα τέκνων (έντυπο Α21) μέσω ΟΓΑ και Υπ. Οικονομικών.


Ο ΓΟΝ.ΙΣ. προτείνει σχετικά με την συμπλήρωση του ηλεκτρονικού εντύπου Α21 οι γονείς που είναι διαζευγμένοι και έχουν από κοινού την γονική μέριμνα (άσχετα από το ποιος έχει την επιμέλεια) και πληρώνουν διατροφή για το παιδί είτε με δικαστική απόφαση είτε χωρίς, να αιτηθούν την ανάλογη χορήγηση του επιδόματος που δικαιούνται στο σύνολό είτε μέρος αυτού . 

Στο έντυπο Α21 στην περίπτωση των διαζευγμένων γονέων 


1. ΣΥΜΠΛΗΡΏΝΟΥΝ ΤΟ ΠΕΔΙΟ «Κύρια ευθύνη διατροφής»

2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Α) απόφαση διατροφής για όσους έχουν, ( αν δεν υπάρχει ισχύουσα η πιο πρόσφατη) 
Β) Τραπεζικές καταθέσεις ή αποδείξεις καταβολής διατροφής

3. Στα σχόλια του εντύπου Α21 εαν υπαρχει δικαστική απόφασησυμπληρώνουμε το εξής κείμενο 

Με το άρθ. 27 της Συνθήκης του ΟΗΕ Ν. 2101/1992,το αρθ. 4 παρ. 2 και το άρθ. 21 του Συντάγματος και δυνάμει της ..... / ...... δικαστ. απόφ. καταβάλλω για διατροφή το ποσό των …..ευρώ μηνιαίως.Έχω την κύρια ευθύνη διατροφής και κοινή Γονική μέριμνα και δικαιούμαι την καταβολή του επιδόματος

Αν δεν υπάρχει δικαστική απόφαση συμπληρώνουμε το εξής κείμενο

Με το άρθρο 27 της Συνθήκης του ΟΗΕ Ν. 2101/1992, το αρ. 4 παρ. 2 και το άρθρο 21 του Συντάγματος, καταβάλλω για διατροφή το ποσό των …..ευρώ μηνιαίως. Έχω την κύρια ευθύνη διατροφής και Γονικής μέριμνας και δικαιούμαι την καταβολή του επιδόματος

4. Συμπληρώνουν επίσης το εξής- ανάλογα με την περίπτωση - κείμενο σε μια Υπεύθυνη Δήλωση που θα κατατεθεί μαζί με τα άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Δημαρχείο (ανταποκριτή του ΟΓΑ)

Α) Όσοι έχουν απόφαση διατροφής

«Είμαι γονέας του ….. ή των ……., και καταβάλλω για διατροφή του(ς) το ποσό των …….ευρώ μηνιαίως δυνάμει της υπ αριθμ. … αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου. Έχω συνεπώς την κύρια ευθύνη διατροφής του (ων) τέκνου (ων) και δικαιούμαι την καταβολή ολόκληρου του επιδόματος. 
Επικουρικά ως πατέρας/ μητέρα ασκώ μαζί με τη μητέρα/πατέρα του τέκνου τη γονική μέριμνα και καταβάλλω διατροφή σύμφωνα με τα παραπάνω ώστε σε κάθε περίπτωση δικαιούμαι την καταβολή του ½ του επιδόματος.»


Β) Όσοι δεν έχουν απόφαση διατροφής


«Είμαι πατέρας/μητέρα του ……. ή των ……., και καταβάλλω για διατροφή του(ς) το ποσό των …….ευρώ. Έχω συνεπώς την κύρια ευθύνη διατροφής του (ων) τέκνου (ων) και δικαιούμαι την καταβολή ολόκληρου του επιδόματος. 
Επικουρικά ως πατέρας/μητέρα ασκώ μαζί με τη μητέρα/πατέρα του τέκνου τη γονική μέριμνα και καταβάλλω διατροφή σύμφωνα με τα παραπάνω ώστε σε κάθε περίπτωση δικαιούμαι την καταβολή του ½ του επιδόματος.»
5. Καταθέτουν τα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ και στο Δημαρχείο (ανταποκριτή ΟΓΑ) μαζί με την ΥΠΕΎΘΥΝΗ ΔΉΛΩΣΗ αφού συμπληρωθεί ανάλογα (ΒΛΈΠΕ τις οδηγίες στο 4). 


Για πληροφορίες σχετικά με την συμπλήρωση μπορείτε να επικοινωνήσετε 
με κ. Σταθόπουλο Διονύσιο Πρόεδρο ΓΟΝ.ΙΣ Ηλείας ..... 
στα τηλ.: 2621400005 και 6944136959)

Παρακαλούμε όταν κάνετε το αίτημα ενημερώστε μας 
στο info@gonis.org.gr ή στο 2103251850 

Ευχαριστούμε τους Εθελοντες μας Δικηγόρους για την νομική βοήθεια τους
Ελένη Μητσοπούλου
Μανδάνη Καμπισοπούλου
Ξένια Γεωργοπούλου

0 σχόλια:

Τα σχόλια στο blog υπάρχουν για να συνεισφέρουν οι αναγνώστες στο διάλογο. Η ευθύνη των σχολίων (αστική και ποινική) βαρύνει τους σχολιαστές.Το παρόν διαδικτυακό μέσο ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μαζί μας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

VISITS